Zum Inhalt

Navigation

Wybór języka

Globus - zur Sprachauswahl
do strony niemieckiej
do strony rosyjskiej

Ogólne warunki handlowe dla zleceń tłumaczeniowych

1.Sprawy ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (AGB) obowiązują całą korespondencję firmową pomiędzy Biurem Tłumaczeń Merten i naszymi zleceniodawcami. Ogólne warunki handlowe są uznane przez zleceniodawców i obowiązują na cały czas trwania powiązania interesów. Obowiązują one więc na przyszłe zlecenia.

Warunki interesu zleceniodawcy są dla nas tylko wtedy obowiązujące, gdy je osobiście uznaliśmy.

2. Obowiązek współdziałania zleceniodawcy

Informacje dodatkowe i dokumenty potrzebne do wykonania tłumaczenia (znane zleceniodawcy pojęcia fachowe w formie słownikowej, wyjaśnienia skrótowe, zdjęcia, rysunki itd.) powinien zleceniodawca dać nam do dyspozycji w odpowiednim czasie i bez zażądania.

Przy wydawaniu zlecenia należy podać cel użycia tłumaczenia. Jeżeli klient chce opublikować tłumaczenie lub użyć je do celów reklamowych bez uprzedniego poinformowania nas o celu użycia, to nie odpowiadamy za ewentualne szkody, które w ten sposób powstaną, że przetłumaczony tekst nie nadaje się do celu użycia lub przyczynia się do zepsucia opinii.

Jeżeli tłumaczenie jest przeznaczone do druku, to zleceniodawca powinien pozostawić nam kopię do skorygowania, w przeciwnym razie nie przejmujemy odpowiedzialności za poprawny przekaz.

Zleceniodawca powinien poinformować nas przy oddawaniu zlecenia o szczególnych formach wykonania tłumaczenia (np. dostarczenie na nośnikach przekazywania danych, ilość kopii, zewnętrzna forma tłumaczenia itp.).

Błędy wynikające z niedotrzymania tych powinności, obciążają zleceniodawcę.

3. Składanie zleceń

Zlecenia mogą być składane na piśmie pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W interesie współpracy przebiegającej w miarę możliwości bez przeszkód, przyjmuje się również telefoniczne lub inne nie wymagające formalności zlecenia. Ewentualne wynikające z tego problemy idą na konto zleceniodawcy.

Najpóźniej wraz z pierszym zleceniem względnie zapytaniem o tłumaczenie zleceniodawca powinien możliwie dokładnie sprecyzować swoje wymagania. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe poprzez niejasne, nieprawidłowe lub niepełne wydanie zlecenia.

Zleceniodawca powinien zadbać o dostateczne zabezpieczenie swoich danych. Nie odpowiadamy za uszkodzenie względnie utratę przekazanych nam przez zleceniodawcę materiałów.

4. Wynagrodzenie i podstawa obliczenia

Wszystkie oferty i ceny są bez zobowiązania i są rozumiane w Euro.

Objętość tłumaczenia mierzy się na podstawie ilości normowanych wierszy. Jako normowany wiersz uznaje się 55 znaków wraz ze znakami pustymi. Rozpoczęte wiersze poniżej 30 uderzeń i wiersze bardzo długie przelicza się na wiersze normowane.

Oprócz uzgodnionego honorarium mamy prawo do pokrycia rzeczywiście powstałych kosztów.

Jeżeli nie została uzgodniona wysokość honorarium, to należne jest wynagrodzenie stosowne do rodzaju i trudności. Tutaj obowiązują co najmniej stawki przedstawione w prawie o wynagrodzeniu świadków i rzeczoznawców jako odpowiednie i zwykle stosowane.

5. Terminy dostarczenia

Terminy dostarczenia są podawane zleceniodawcy zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. Mogą to być zawsze tylko przypuszczalne terminy. Wysyłkę uważa się za wykonaną, jeżeli tłumaczenie zostało wysłane do zleceniodawcy.

Jeżeli informacje lub dokumenty nie zostaną przez zleceniodawcę w odpowiednim czasie dostarczone, to zastrzegamy sobie żądanie odpowiedniego czasu dodatkowego.

Jeżeli nie będziemy mogli dochować terminu ze względu na siłę wyższą, to zastrzegamy sobie odstąpienie od umowy lub zażądanie od zleceniodawcy odpowiedniego czasu dodatkowego.Dalsze prawa, a szczególnie uprawnienia do odszkodowania są w tych przypadkach wykluczone.

6. Wysyłka

Zleceniodawca ustala sposób wysyłki. Za błędny przekaz, uszkodzenie lub stratę danych przez wysyłkę nie ponosimy odpowiedzialności.

W przypadku dostarczaniu danych pocztą elektroniczną lub innym przekazywaniu danych zleceniodawca jest odpowiedzialny za ostateczne sprawdzenie przekazywanych danych i tekstów.

W przypadku przekazów elektronicznych nie odpowiadamy za szkody powstałe na skutek wirusów.

7. Rachunki, warunki płatności

Nasze honorarium należy zapłacić w przeciągu 14 dni od daty rachunku na czysto netto, z wyłączeniem wyrównania lub zatrzymania. W przypadku przekroczenia celu zapłaty obliczy się stosowane bankowe odsetki.

Zastrzegamy sobie zażądania wpłaty i zapłaty w ratach. W przypadku nowych klientów zastrzegamy sobie uzależnić wysyłkę od uprzedniej zapłaty pełnego honorarium.

8. Usuwanie braków

Tłumaczenie jest wykonane zgodnie z podstawami zgodnego z przepisami wykonywania zawodu. Zwroty fachowe, jeżeli zleceniodawca nie dołączonył dokumentów lub innych zaleceń, zostają przetłumaczone w ogólnie stosowanej, leksykalnie poprawnej względnie ogólnie zrozumiałej wersji.

Braki w tłumaczeniu, powstałe poprzez trudne do odczytania lub niepełne teksty względnie błędną lub fałszywą specyficzną dla klienta terminologię, nie należą do zakresu odpowiedzialności tłumacza.

Przesłane teksty powinny być natychmiast skontrolowane przez zleceniodawcę. Ewentualne reklamacje muszą być nam przekazane na piśmie w terminie ośmiu dni po doręczeniu. Jeżeli w tym czasie nie zostaną wniesione żadne zarzuty, to tłumaczenie jest uważane za przyjęte i zleceniodawca rezygnuje z każdych dalszych roszczeń.

Jeżeli zleceniodawca kwestionuje jeden obiektywnie występujący brak w tłumaczeniu, to należy ten brak tak dokładnie jak to jest możliwe opisać i dać nam najpierw możliwość jego skorygowania. Obowiązuje to również pilne zlecenia z bardzo krótkim czasem wysyłki.

Jeżeli korekta jest ewidentnie bezskuteczna, to zleceniodawca ma prawo zmniejszenia lub zmiany. Dalsza odpowiedzialność, łącznie z roszczeniami do odszkodowań z powodu niewypełnienia, jest wykluczona. Odpowiedzialność roszczenia zwrotnego w przypadku roszczeń do odszkodowania osób trzecich jest zdecydowanie wykluczona.

Odpowiedzialność ogranicza się do wysokości odpowiedniego zlecenia.

9. Zakłócenia, siła wyższa

Nie odpowiadamy za szkody powastałe na skutek zakłóceń w naszej firmie, a szczególnie poprzez siłę wyższą, np. katastrofy naturalne i zakłócenia w komunikacji, błędy w sieci i internecie, ewentualne inne zakócenia w przewodach i przekazach, wirusy i inne niezależne od nas przeszkody. W takich wyjątkowych przypadkach jesteśmy upoważnieni całkowicie lub częściowo odstąpić od umowy. To samo obowiązuje, gdy z ważnych przyczyn zaniechamy na pewien czas całkowicie lub częściowo naszej działalności.

10. Tajemnica zawodowa

Tłumacz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy odnośnie informacji i dokumentów przekazanych mu w zleceniu.

W przypadku przekazu elektronicznego tekstów i danych, jak również ewentualnej innej komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy zleceniodawcą, nami i ewentualnymi pomocnikami nie możemy gwarantować całkowitej ochrony tajemnic firmowych i informacyjnych oraz innych tajnych danych i informacji, ponieważ nie można wykluczyć, że nieupoważnione osoby trzecie wejdą drogą elektroniczną w posiadanie przekazywanych tekstów.

11. Zastrzeżenie własności

Dostarczone tłumaczenie staje się własnością zleceniodawcy dopiero po całkowitym zapłaceniu. Do tego czasu nie ma on prawa jego wykorzystania.

12. Prawa autorskie

Tłumacz ma prawa autorskie odnośnie tłumaczenia.

Jeżeli na podstawie tłumaczenia wysuniętoby w stosunku do nas roszczenia z powodu pogwałcenia praw autorskich, to zleceniodawca jest zobowiązany do zwolnienia nas w pełnym zakresie od odpowiedzialności.

13. Odstąpienie

Odstąpienie praw z umowy poprzez zleceniodawcę wymaga naszej zgody.

14. Prawo do zastosowania i stan sądowy

Stosunek umowy i inne powiązania interesów między nami i zleceniodawcą podlegają wyłącznie niemieckiemu prawu przy wyłączeniu międzynarodowego prawa kupna.

Stanem sądowym jest Bremen

Skuteczność niniejszych ogólnych warunków handlowych nie zostanie naruszona poprzez nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień.

© Biuro tłumaczeń Maria Merten, Bremen 2002 - 2008